การจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี

คู่มือ การปฎิบัติงานการจัดซื้อหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1.แบบ-สมอ.1แบบเสนอรายชื่อหนังสือเรียน-สำหรับครูผู้สอน
2.แบบ-สมอ.2แบบรายงานการเลือกซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
3.แบบ-สมอ.3แบบเตรวจรับหนังสือเรียนปตะจำรายวิชา
4.แบบ-สมอ.4แบบรายงานผลการใช้หนังสือเรียนของครูผู้สอน
5.แบบฟอร์มการสั่งสือหนังสือเรียนฟรี 15 ปี