งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน-นักศึกษา กล่าวรายงานการจัดงานมีประชาชนให้ความสนใจนำบุตรหลาน
เข้าร่วมงานมากมาย ณ บริเวณโดมสนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก