การอบรม การวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและประเด็นที่ต้องการให้มี การประเมินและติดตามตรวจสอบ ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
นายสุรพล วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแควให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม
การวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและประเด็นที่ต้องการให้มี
การประเมินและติดตามตรวจสอบ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก