ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

  • อัตรากำลังของสถานศึกษา
  • แผนภูมิแสดงจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษา
  • ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา
  • แผนภูมิแสดงข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา
  • รายละเอียดด้านการศึกษาและหน้าที่ของอัตรากำลังของสถานศึกษา