ประชุมการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการ


วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สำหรับทหารกองประจำการและดำเนินการลงนามระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กับกระทรวงกลาโหม โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก