ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร ปวช.(จบ ม.3)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.(จบ ม.6)และปวส.(จบ ปวช.สายตรง)ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร ปวช.(จบ ม.3)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.(จบ ม.6)และปวส.(จบ ปวช.สายตรง)ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2564