ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ระดับ(ปวส.ม.6)และปวส.สายตรง(ประเภทกรณีพิเศษโควตา) ปีการศึกษา 2564

1. ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ระดับ(ปวส.ม.6)และปวส.สายตรง ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ปีการศึกษา 2564)
2. ขั้นตอนสมัครออนไลน์รอบโควตา
3. เว็บไซต์ใบสมัครออนไลน์ https://admission.vec.go.th