ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับ ปวช. ระดับปวส. (ปวส.ตรงสาขา , ปวส. ม.6 และ ปวส.ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.สาขาตรง และภาคสมทบ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ม.6)
ประมาณการค่าใช้จ่ายมอบตัว ประจำปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เพิ่มเป็น 2 ฉบับ