หนังสือรับรอง/วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกได้รับการรับรองข้อมูลผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ของนักเรียน-นักศึกษา/2564

หนังสือรับรอง/วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกได้รับการรับรองข้อมูลผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ของนักเรียน-นักศึกษา/2564