การประเมินการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา(ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4)


วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย และครู-อาจารย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ รับการประเมินการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา(ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4)ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM
ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก