ประชุมงานพัสดุกลาง


วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานการประชุมหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่งานพัสดุกลาง เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้เป็นไป
ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก