การรายงานการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม(ครูผู้ช่วย)


วันพฤหสับดีที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ และคณะผู้บริหารเยี่ยมให้กำลังใจในการรายงานการปฏิบัติงาน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม(ครูผู้ช่วย) โดยมีคณะกรรมการดำเนินการประเมินและครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมิน
อย่างเข้ม ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก