“ปันวัคซีนให้น้อง…ป้องภัยโควิด-19”

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พร้อมคณะผุ้บริหาร ครู-อาจารย์ และคณะกรรมการดำเนินงานดูแลความเรียบร้อยในการเป็นสนามฉีดยา
ให้กับนักเรียน-นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่ 19-21ตุลาคม 2564 นี้ วันแรกเริ่มจาก
วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก/วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก/วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
และวิทยาลัยเทคนิคสองแคว ณ สนามฉีดวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก