ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเปลียนแปลงแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564