ประกาศเปลี่ยนแปลงและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564