โครงการฉีดวัคซีน”ปันวัคซีนให้น้อง…ป้องภัยโควิด”

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พร้อมคณะผุ้บริหาร ครู-อาจารย์ และคณะกรรมการดำเนินงานดูแลความเรียบร้อยในการเป็นสนามฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 ให้กับนักเรียน-นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก “ปันวัคซีนให้น้อง…ป้องภัยโควิด”
สนามฉีดวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก