พิธีปิดการอบรมโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล หลักสูตรมาตรฐานทักษะความรู้ความชำนาญสำหรับช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง


วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานปิดการอบรมโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล หลักสูตรมาตรฐานทักษะความรู้ความชำนาญสำหรับช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง
และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมพร้อมกัน ณ หอประชุม อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก