ประชุมทางไกล(Video Conference)ชีแจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565


วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมทางไกล(Video Conference)ชีแจงแนวทางการบริหารบงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566(งบลงทุน) โดยมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เข้าประชุม ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก