“ปันวัคซีนให้น้อง…ป้องภัยโควิด-19″(เทคนิค..เข็มที่ 2)

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร ให้กำลังใจกับนักเรียน-นักศึกษา คณะครู-อาจารย์
ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก(ทำการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2)
ให้กับนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ระดับ ปวช.ทุกแผนกช่างทุชั้นปี (ฉีดวัคซีนช่วงเช้า)
ระดับ ปวส.ทุกแผนกช่างทุกชั้นปี(ฉีดวัคซีนในช่วงบ่าย) ณ สนามฉีดวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก