การประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ บุญโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด
ปีงบประมาณ 2564 โควตาของกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก