ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)(จบม.3)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)(จบ ม.6)ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา)ด้านความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)(จบม.3)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)(จบ ม.6)ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา)ด้านความสามารถพิเศษประจำปีการศึกษา 2564