ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.สายตรง)เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.สายตรง)เข้าศึกษาต่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2564