ประชุมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปี 2564

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564นายนิสิต พลภักดี หัวหน้าส่วนงานแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประชุมโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปี 2564
โดยบริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด โดยมีนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเข้ารับการประชุม
ณ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก