ประกาศเชิญชวนประขาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดทดลอง/สาธิตเครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศเชิญชวนประขาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดทดลอง/สาธิตเครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก