ประชุมครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์คณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการดำเนินงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 นายวิลาศ เฟื่องระย้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ
เป็นประธานการประชุมครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการดำเนินงาน
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก