ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา )ปีการศึกษา 2565