ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.1(สายตรง)ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.1(สายตรง)ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ปีการศึกษา 2565