ประกาศแนวปฎิบัติในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ 2565 ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ประกาศแนวปฎิบัติในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ 2565 ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)