ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 3/2565 โดยมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก