การประเมิน “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”การประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ /2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
จัดการประเมิน “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”การประเมินสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์
ต่อสาธารณะชน โดยมีคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมให้การสาธิตสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ให้คณะกรรมการทางออนไลน์พร้อมกัน ณ บริเวณโดมสนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก