ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565(ฉบับแก้ไข)

ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565(ฉบับแก้ไข)