กำหนดการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้น(เข็มที่ 3)

แบบฟอร์มบันทึกการยินยอมของผู้ปกครองในการฉีควัคซีนเข็ม 3