การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายเพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ในภาคเรียนที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเท่คนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายเพื่อพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก
หนังสือเรียนฟรี 15 ปี ในภาคเรียนที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก