ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน(สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง)

ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอน(สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง)