การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 (กระตุ้นเข็ม 3)

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายเดชณรงค์ รอดซุง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อย
และใหกำลังใจคณะครู-อาจารย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3
ให้กับนักเรียนชั้น ปวช.ทุกแผนกช่างทุกชั้นปี  ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก