รับ-มอบครุภัณฑ์

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา เข้ารับ-มอบครุภัณฑ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำมาซ่อมแซมให้เกิดประโยชน์ใช้ในทางศึกษาต่อไป