การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3(วันที่ 2)

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายอุเทน ปิ่นม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อย
และใหกำลังใจคณะครู-อาจารย์ ในการปฏิบัติหน้าที่การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3
ให้กับนักเรียนชั้น ปวช.ทุกแผนกช่างทุกชั้นปี  ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก