โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นออกแบบเบาะและซ่อมบำรุงรักษารถนั่งคนพิการ(Wheelchair)