การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด (ศูนย์ CEC)


วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และผู้รับผิดชอบ ให้การต้อนรับ ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจ
และบริการการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด (ศูนย์ CEC)  ณ ห้อง Smart  Classroom  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก