ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีผลงานดีเด่น


วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีผลงานดีเด่น โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้บริหาร
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการพิจารณาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก