ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่การเงิน)

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่การเงิน))