ประชุมการใช้ระบบโปรแกรมบริหารงานบุคคลสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ  ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมการใช้ระบบโปรแกรมบริหารงานบุคคลสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยมีผู้บริหาร และหัวหน้างานบุคลากรสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องสมาร์ คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก