การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  ส่งนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมงาน
“โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา”การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ได้รับ(รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวส.)”โครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง ศึกษาประสิทธิภาพเชื้อราบิวเวอเรียและเชื้อราเมตาไรเซียมในการกำจัดแมลงศัตรูพืช”
โดยมี 1. นางสาวกฤติมา ศรีวงศ์   2. นางสาวอัญชิสา ทองประทีป  3. นางสาวมาร์ยวี อินทะสอน (นักศึกษา)
และมี1. นางสาวนารี อินปัน  2. นางภัทรพรรณ ชำนาญวาด 3. นางสาวจิตตานันท์ ประสิทธิ์วิเศษ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ไปแข่งขันต่อในระดับภาค  ณ ที่จังหวัดแพร่ต่อไป