โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา”พาน้องกลับมาเรียน”

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565  ว่าที่ รต.ชุมพล ฆนาพรวรกาญจน์  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ได้ดำเนินการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา”พาน้องกลับมาเรียน”
โดยเข้าเยี่ยมนักเรียน-นักศึกษาและผู้ปกครอง ถึงปัญาหาของการขาดเรียน  เพื่อเก็บข้อมูลแก้ไขปัญหา
ตามโครงการต่อไป