โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรนักเรียนลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม และพิธีประจำกอง

วันเสาร์ที่ 20 นายวันชัย กอบกิจ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นักเรียน-นักศึกษา ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม และพิธีประจำกอง โดยมีคณะครู-อาจารย์
นักเรียน-นักศึกษาพี่เลี้ยงเข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมกัน  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก