การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566


วันพฤหัสบดีที่  25 สิงหาคม 2565  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษา
ได้เข้าใจถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีนายสุด ปลื้มใจ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญและนักเรียน-นักศึกษา
คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ปีการศึกษา 2565 เฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิด
ณ บริเวณอาคาร 4 ชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก