การประชุมลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมลูกจ้างชั่วคราวเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเคนิคพิษณุโลก