โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ


วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 นายเดชณรงค์  รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
โดยมีนายอลงกรณ์  เกตุดี  หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงานกล่าวรายงานการอบรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก