1.แผนกวิชาช่างเครื่องกล(ช่างยนต์)
2.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
3.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5.แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6.แผนกวิชาช่างสำรวจ
7.แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
8.แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา