การประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ คร้ังที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช  รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ คร้ังที่ 1/2566 โดยมีนาย พิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
กล่าวรายงานการประชุม ณ โรงแรม The lmperial Hotel and Convention Centre Phitsanulok จังหวัดพิษณุโลก